Obchodné podmienky

(Vzorové) Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: Adakom s.r.o., K. Šmidkeho 2650/14, 91108 Trenčín, IČO: 45321302, DIČ: 2022937653, IČ DPH: SK2022937653, zapísaná: v OROS Trenčín, odd: Sro, vložka: 22384/R. (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").

1.2 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa vytvorenie elektronickej objednávky v e-shope za súhlas s uzatvorením zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

1.3 Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase vzniku týchto zmluvných vzťahov.

1.4 Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

1.5 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

1.6 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

1.7 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

1.8 Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v záväznej objednávke a ani v Obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov platných v SR, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

SPÔSOB DODANIA TOVARU

2.1 Kuriérskou službou.

2.2 Osobný odber na predajni Bylinkárstvo B. Jukla, OZC Južanka, Gen. Svobodu 1, Trenčín.

2.3 službou Zásielkovňa.

PLATBA ZA TOVAR

3.1 Dobierkou, platba pri preberaní tovaru kupujúcim.

3.2 Platobnými kartami na stránke www.jukl.sk

3.3 Pri osobnom odbere platba v hotovosti.

DODANIE TOVARU

4.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávkovom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť tovar aj prostredníctvom spoločnosti Adakom s.r.o., K. Šmidkeho 2650/14, 911 08 Trenčín IČO: 45321302, DIČ: 2022937653, IČ DPH: SK2022937653, zapísanej v v OROS Trenčín, odd: Sro, vložka: 22384/R., alebo predajňa Bylinkárstvo B. Jukla, Gen. Svobodu 1, Trenčín. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný prostredníctvom služieb tretích subjektov.

4.2 Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

4.3 Tovar bude zákazníkovi – kupujúcemu doručený najneskôr do 3-5 dní od doručenia objednávky. V prípade, ak kupujúci zvolil ako spôsob doručenia prepravu kuriérom, môže byť tovar dodaný už nasledujúci deň. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

OBJEDNÁVKY

5.1 Predávajúci ponúka zákazníkom možnosť nákupu priamo z ich domova, kde môžu nakupovať nonstop. Objednávať si zákazníci môžu jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na adrese predávajúceho. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

5.2 Predávajúci sa zaväzuje, že zákazníkom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

5.3 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v elektronickom objednávkovom formulári.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

6.1 Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

6.2 Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní všetky povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.

6.3 Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

6.4 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, objednávkovým formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

6.5 Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

6.6 Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.

6.7 Uzatvorenie kúpnej zmluvy: umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach predávajúceho www.jukl.sk vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, príp. služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká dokončením objednávky v internetovom obchode www.jukl.sk, tzn. doručením záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

6.8 Pred konečným a záväzným potvrdením objednávky môže kupujúci celú objednávku a zadané údaje skontrolovať.

6.9 Ak s podobou objednávky kupujúci súhlasí, potvrdením objednávky bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie.

6.10 Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automatický systém Predávajúceho bezodkladne zašle e-mail, v ktorom kupujúcemu potvrdí vytvorenie objednávky.

6.11 Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu tovaru v elektronickom obchode.

6.12 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY – Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky, a popis/množstvo objednaného tovaru či služby.

CENY

7.1 V internetovom obchode sú všetky ceny udávané ako maloobchodné, sú konečné a zahŕňajú DPH. Predávajúci je platca DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

7.2 Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Ceny uvedené v platnej objednávke sú pre túto konkrétnu objednávku platné až do jej vybavenia. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy.

VRÁTENIE TOVARU

8.1 Podľa § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar musia byť predávajúcemu doručené v tej istej lehote. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: Adakom s.r.o., K. Šmidkeho 2650/14, 911 08 Trenčín s dokladom o zaplatení.

8.2 Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku!

8.3 Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze najneskôr do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.

8.4 Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

8.5 V príprade, že kupujúci zaplatil objednávku vopred (Paypal, na účet, platobnou bránou) a zásielku neprevezme od dopravcu má kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej ceny objednávky poníženej o cenu dopravy.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

10.2 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

10.3 Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

10.4 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávaním ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

10.5 Akceptovaním týchto Obchodných podmienok v zmysle bodu 1.9. kupujúci vyjadruje súhlas s poskytovaním osobných údajov spoločnosti Adakom s.r.o. so sídlom K. Šmidkeho 2650/14, 911 08 Trenčín, ktoré sú potrebné pri jej činnosti, a to najmä na činnosti uvedené v Obchodnom registri. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.6. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.

10.7 Kompletné znenie toho, aké osobné údaje zbierame a ako ich spracovávame, nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať